واحد فروش : ۸۸۷۴۲۰۷۴ - ۰۲۱
واحد پشتیبانی: ۸۸۴۵۷۲۲۳ - ۰۲۱
انتخاب زبان : English

یو پی اس مناسب

یو پی اس مناسب اصولاٌ بر اساس قیمت / کیفیت سنجیده شده و یو پی اسی است که با کمترین قیمت منظور ما را بر آورده سازد . هزینه یو پی اس می تواند درصدی از کل هزینه ریسک نداشتن یو پی اس باشد . ریسک نبود یو پی اس شامل موارد ذیل می باشد :
1.آسیب سخت افزاری
2.از دست دادن اطلاعات
3.غیر قابل استفاده بودن Down Time
4.حیثیت حرفه ای
می توان عددی تا حدود 4 درصد کل خسارت وارده را بدین منظور هزینه
نمود که عملاٌ همیشه مبلغ یو پی اس بسیار کمتر از این مقدار می باشد .

تجهیزات جانبی یو پی اس
یو پی اس شامل تجهیزات جانبی ذیل می باشد که در انجام وظیفه یو پی اس نقش دارند :
تابلوی توزیع : صحت اتصالات و محکم بودن پیچ ها و عدم تداخل کابل ها در صحت عملکرد یو پی اس نقش مهم دارد .
کابل کشی : کابل کشی مستقل و استفاده از نوع مستقل از سایر مصرف کننده ها ضروری می باشد .
فیوزینگ : فیوز با ظرفیت مناسب از قطع احتمالی جلوگیری می کند .
باتری : ظرفیت ، نوع و باتری در عدم قطع خروجی
یو پی اس نقش به سزایی دارد .